Regulamin

Regulamin Kursu Inteligentny Inwestor

 

 

§ 1

KURS

 

Kurs Inteligentny Inwestor jest przygotowany dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o rynkach finansowych.

 

Kurs jest organizowany przez spółkę Independent Trader PTE. LTD. z siedzibą w 111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza w Singapurze, zwaną w dalszej części Organizatorem. Autorem Kursu jest Trader21.

 

Podczas Kursu osoba, która zakupiła kurs (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do lekcji wideo, prac domowych, e-booków, prezentacji PDF, raportów specjalnych oraz webinarów podsumowujących.

 

Kurs dostępny jest w dwóch pakietach: pakiet Standard i pakiet Premium. Szczegóły obu pakietów znajdują się w ofercie na stronie sprzedażowej oraz w FAQ.

 

Kurs jest sprzedawany w wersji off-line w promocyjnej cenie. Wszystkie materiały są już nagrane i dostępne w Panelu Inwestora. Niektóre treści są dostępne wyłącznie dla użytkowników pakietu „Premium” zgodnie z ofertą na stronie sprzedażowej.

 

Uczestnicy Kursu będą mieli dostęp do materiałów szkoleniowych do 30.03.2020.

 

Uczestnicy pakietu Premium będą mieli czas na wykorzystanie 1 godzin konsultacji z Traderem21 lub 2 godzin z Zespołem Inteligentnego Inwestora oraz na kopiowanie ruchów inwestycyjnych Tradera21 do 15 lutego 2019 roku.

 

Osoby które są uczestnikami kursu po raz pierwszy będą miały aktywowaną usługę kopiowania ruchów Tradera 21 po 4 tygodniach od aktywacji dostępu do Panelu Inwestora. Ten okres ma pozwolić na przyswojenie materiałów kursu w takim stopniu by decyzje inwestycyjne Tradera 21 były dla Użytkownika zrozumiałe.

 

Dodatkowe raporty specjalne będą przekazywane Uczestnikom pakietu Premium przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.

 

Uczestnicy Pakietu Premium mający dostęp do dwóch spotkań w ramach Klubu Inteligentny Inwestor mogą nadsyłać propozycję do omówienia podczas spotkań najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem spotkań.

 

Kurs zakończy się egzaminem, po którego zdaniu Uczestnicy otrzymają Dyplom ukończenia III edycji Kursu Inteligentny Inwestor.

 

§ 2

PŁATNOŚCI

 

Uczestnictwo w Kursie jest płatne.

 

Cena za uczestnictwo w Kursie wynosi w przypadku pakietu Standard 3950 zł, w promocji 1950 zł, zaś pakietu Premium 6950 zł, w promocji 3950 zł.

 

Cena promocyjna ważna jest do 25.11.2018.

 

Uczestnicy, którzy zakupili (nie wygrali w konkursie) jedną z poprzednich edycji otrzymują kurs w cenie o 50% niższej od ceny obowiązującej na dany moment. By uzyskać dodatkową redukcję ceny jako absolwent wcześniejszej edycji konieczny jest kontakt mailowy pod adresem kontakt@inteligentnyinwestor.pl 

  

Dostęp do Kursu następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty.

 

Weryfikacja płatności i potwierdzenie udziału Uczestnika w Kursie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora u pośrednika finansowego, co może potrwać do 48 godzin.

 

Rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem przelewów bankowych w PLN, USD lub EUR.

 

Dane osobowe Uczestników są przekazywane podmiotom pośredniczącym w rozliczaniu wyłącznie w celu prawidłowego wykonania usługi.

 

Faktury będą wysłane do Uczestników w formie elektronicznej.

 

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Informacje przedstawione podczas kursu są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 596/2014 z dnia z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Organizator ani autor Kursu nie jest doradcą inwestycyjnym.

 

Kurs jest oparty o wiedzę oraz poglądy autora i Organizatora, jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia Kursu.

 

Organizator ani autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych podczas Kursu.

 

Dane prezentowane podczas Kursu zostały sporządzone przez autora i Organizatora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora i Organizatora za wiarygodne.

 

Autor ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi się posługuje, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy przeprowadzeniu Kursu, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

 

Kurs nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając z Kursu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

 

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Uczestnika Kursu indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Organizator i autor wskazują jedynie aktywa finansowe, na które Uczestnik Kursu może, lecz nie musi zwrócić uwagę w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

 

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane podczas Kursu odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

 

§ 4

 

REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Organizator i autor zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator i autor nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Kursu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników.

 

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika Kursu poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej.

Aktywacja konta Uczestnika następuje do 48h po zaksięgowaniu wpłaty.

 

Rezygnację z uczestnictwa w Kursie należy zgłosić mailowo na adres kontakt@inteligentnyinwestor.pl. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 7 dni roboczych.


Zwrot kosztów odstąpienia od umowy świadczenia Kursu, następuje jedynie, gdy Uczestnik dokona odstąpienia od umowy przed aktywacją konta.

 

Po aktywacji konta Uczestnika zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy.

 

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

 

Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla konkretnych odbiorców. Dalsza reprodukcja czy udostępnianie materiałów osobom trzecim jest ściśle zabroniona. Za złamanie praw grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat 2.

 

W przypadku upublicznienia materiałów szkoleniowych na serwisach umożliwiających wymianę treści w formie elektronicznej (chomikuj, torrent oraz wiele innych) lub udostępniania materiałów w inny sposób autor szkolenia wystąpi o odszkodowanie na drodze cywilnej. Wartość odszkodowania w takim przypadku szacuje się na nie mniej niż 100 tys. EUR. 

 

§ 6

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu. 

 

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.

 

Ochrona Danych Osobowych


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą przysługiwały Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez inteligentnyinwestor.pl


Jednocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych. dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży,
b) w celu kierowania treści marketingowych w sposób, na który została wyrażona zgoda,
c) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) dla celów analitycznych i statystycznych,
e) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.


Spółka nie będzie przekazywała danych osobowych do państw trzecich.


Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Istnieje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Istnieje prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi.
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

 

Kurs jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie Kursu, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).