Regulamin

§ 1

KURS

Kurs Inteligentny Inwestor jest przygotowany dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o rynkach finansowych.

Kurs jest organizowany przez spółkę Independent Trader PTE. LTD. z siedzibą w 111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza w Singapurze, zwaną w dalszej części Organizatorem. Autorem Kursu jest Trader21.

Podczas Kursu osoba, która zakupiła kurs (zwana w dalszej części Uczestnikiem) będzie miała dostęp do lekcji wideo, prac domowych, e-booków oraz webinarów podsumowujących.

Kurs dostępny jest w pakiecie Standard.

Uczestnicy Kursu będą mieli dostęp do materiałów szkoleniowych do 30 marca 2018.

Kurs zakończy się egzaminem, po którego zdaniu Uczestnicy otrzymają Dyplom ukończenia Kursu Inteligentny Inwestor.

§ 2

PŁATNOŚCI

Uczestnictwo w Kursie jest płatne.

Cena za uczestnictwo w Kursie wynosi 3950 zł. W ramach promocji cena kursu została obniżona do 1950 zł

Cena promocyjna obowiązuje do 31 października 2017r, po tym terminie sprzedaż kursu zostanie wstrzymana.

Dostęp do Kursu następuje wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu opłaty. Weryfikacja płatności i potwierdzenie udziału Uczestnika w Kursie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Organizatora u pośrednika finansowego, co może potrwać do 48 godzin.

Aktywacja konta Uczestnika następuje w ciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

Opłatę wnosi się za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego.

Faktury będą wysłane do Uczestników w formie elektronicznej.

§ 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Informacje przedstawione podczas Kursu są prywatnymi opiniami Organizatora oraz autora i nie stanowią rekomendacji ani porad inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715). Informacje przedstawione podczas Kursu nie są również rekomendacjami ani poradami inwestycyjnymi określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538).

Organizator ani autor Kursu nie jest doradcą inwestycyjnym.

Kurs jest oparty o wiedzę oraz poglądy autora i Organizatora, jego subiektywne opinie i interpretacje, według stanu na dzień przeprowadzenia Kursu.

Organizator ani autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie informacji przekazanych podczas Kursu.

Dane prezentowane podczas Kursu zostały sporządzone przez autora i Organizatora z rzetelnością, kompletnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora i Organizatora za wiarygodne.

Autor ani Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ewentualne negatywne następstwa korzystania z danych, którymi się posługuje, w szczególności w przypadku, gdyby informacje, na których oparto się przy przeprowadzeniu Kursu, okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny.

Kurs nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, prognoza czy projekcja cenowa jest właściwa. Korzystając z Kursu nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka wiążących się z danym instrumentem finansowym.

Wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane przez Uczestnika Kursu indywidualnie, na własny rachunek i odpowiedzialność. Organizator i autor wskazują jedynie aktywa finansowe, na które Uczestnik Kursu może, lecz nie musi zwrócić uwagę w zakresie własnego niezależnego procesu decyzyjnego. Przed zawarciem jakiejkolwiek transakcji, każdy Uczestnik powinien indywidualnie określić jej potencjalne ryzyko, możliwe korzyści oraz straty z nią związane, jak również jej charakter, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe.

Organizator oraz autor nie zatajają żadnych informacji, które posiadają, a których brak może spowodować szkody w mieniu Uczestnika. Opinie prezentowane podczas Kursu odnoszą się do przyszłości oraz sytuacji obiektywnie niepewnych.

§ 4

REKLAMACJE ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Organizator i autor zobowiązują się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Organizator i autor nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Kursu wywołane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Uczestników.

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Uczestnika Kursu poprzez zgłoszenie problemu Organizatorowi na adres poczty elektronicznej.

Zwrot kosztów odstąpienia od umowy świadczenia Kursu, następuje jedynie, gdy Uczestnik dokona odstąpienia przed aktywacją konta. Po aktywacji konta Uczestnika zwrot kosztów z tytułu odstąpienia od umowy nie jest możliwy.

§ 5

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są wyłącznie dla konkretnych odbiorców. Dalsza reprodukcja czy udostępnianie materiałów osobom trzecim jest ściśle zabroniona. Za złamanie praw grozi grzywna bądź kara pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku upublicznienia materiałów szkoleniowych na serwisach umożliwiających wymianę treści w formie elektronicznej (chomikuj, torrent oraz wiele innych) lub udostępniania materiałów w inny sposób autor szkolenia wystąpi o odszkodowanie na drodze cywilnej. Wartość odszkodowania w takim przypadku szacuje się na nie mniej niż 100 tys. EUR. 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Organizatora, bez podawania przyczyn. Do spraw rozpoczętych przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu, ma zastosowanie odpowiednia poprzednia wersja Regulaminu. 

W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Uczestnik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić o takiej decyzji.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator Kursu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Kursu.

Kurs jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie Kursu, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.).